MESTERISKOLA XXIII. ciklus


É P Í T É S Z M E S T E R E G Y L E T
MESTERISKOLA XXIII. ciklus
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Az ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET, MESTERISKOLA XXIII. ciklus ( 2014-2016 ) kétéves továbbképzésére.
A MESTERISKOLA fiatal, diplomás építészek-belsőépítészek részére a tervezés szakmai gyakorlatának és
elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében
kétéves – posztgraduális – továbbképzést szervez, kétszer tíz hónapos időtartammal, kéthetenként 2 x 4
órában, csütörtök délután és péntek délelőtt.
A MESTERISKOLA működését, önállóságát az ÉPÍTÉSZ MESTER EGYLET (továbbiakban ÉME) biztosítja, a
Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) és a Magyar Építész Kamara (MÉK) támogatásával.
Az oktatás célja:
Az 1953. óta működő MESTERISKOLA célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra
nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése.
1. A MESTERISKOLA a továbbképzés során az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit
vizsgálja.
2. Kiemelten akar foglalkozni a közép-európai országok építészetének alakulásával, törekvéseivel.
3. Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elkötelezettség mellett a mesterségbeli tudást
és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.
A Fenti célok megvalósulási formája:
A Mesteriskola oktatási rendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzett hallgatók bevonásával
állítja össze a Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektorszerűen irányítja érdeklődésünket olyan
tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti
vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, amelyeket megmásítanak, lassan eltűnnek a
XX.–XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan
szembesülnek szakmánk művelői.
a./ Közös munka Mester és Hallgató között zártkörű tervpályázatok keretében, azok megvitatása és közös
értékelése révén.
b./ Építészműhelyek bemutatója Budapesten és vidéken.
c./ Építészeti előadások és ahhoz kapcsolódó viták – meghívottak és mesteriskolások, építész mesterek
előadásai.
d./ Tanulmányutak ( hazai és külföldi ).
e./ Egyéb társművészeti- és tudományágak művelőinek gondolatai szakmájukról, és az építészetről.
Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet mindenki, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán, a Moholy
Nagy Művészeti Egyetem Építész Szakán, vagy a Gödöllői Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi
Karán, továbbá a Soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán, a Győri Széchenyi István
Egyetem Műszaki Tudományi Karán, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán, valamint a
Debreceni Egyetem Műszaki Karán: azaz építész ( öt éves osztatlan képzés vagy 3+2 éves képzés) Msc vagy
belsőépítész MA diplomát vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyetemi diplomát szerzett, és legalább 1 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik. A ciklus alatt, a 2014-2016. években, más posztgraduális képzésben nem vesz
részt. Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás kötelező.
A jelentkezők felső korhatára 35 év.
A jelentkezés az alábbi anyagok (portfólió) benyújtásával történik:
1. Szakmai önéletrajz fényképpel (az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálása, tervezői- és
társtervezői munkák – a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám.)
2. Az oklevél másolata.
3. Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezők munkahelyi hozzájárulás igazolása.
4. Adatlap
A felvételre jelentkezők az ÉME Tanulmányi Bizottság által kiírt tervpályázaton vesznek részt. A felvétel az elért
tervpályázati eredmény, és a benyújtott személyes anyag alapján történik.
Jelentkezés a portfólió leadásával együtt:
A jelentkezési anyagot 2014. június 30-án (hétfő) 09.00 és 11.00 óra között az Építész Mester Egylet Titkárságán
(Ulrich Tamásnál, kell leadni, (e-mail: ulrich.tamas@mek.hu), Magyar Építészek Háza, 1088. Budapest, Ötpacsirta
u. 2., az udvarban jobbra,
majd utána ugyanaznap
a felvételi tervpályázat programjának kiadása:
2014. június 30. (hétfő) 12.00-kor a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében.
Ez alkalommal a résztvevők a felvételi pályázat lebonyolításáról, valamint az előző ciklus programjáról szóbeli
tájékoztatást kapnak.
Aki esetleg ezen az eseményen nem tud részt venni, a felvételi pályázat kiírása és tájékoztatás, és on-line
jelentkezési lehetőségek a www.mek.hu honlapon keresztül is elérhetőek és letölthetőek.
A tervpályázat beadása:
2014. augusztus 18. (hétfő) 14.00 – 16.00 óráig a Magyar Építészek Háza Kós Károly termében.
A felvételi eljárás:
A jelentkezési kérelmeket a benyújtott anyagok és a felvételi tervpályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi
Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el.
A döntés eredményéről a pályázók 2014. szeptember 08-ig (hétfő) értesítést kapnak.
Első alkalom 2014. szeptember 25. csütörtök 17.00 óra.
A XXII. ciklus hallgatóinak diplomák átadása, búcsúztatása, a XXIII. ciklus hallgatóinak köszöntése.
Első foglalkozások 2014. október 02. és 03.
A Mesteriskolás kurzus elvégzése a kamarai szakmai továbbképzési kötelezettség szempontjából 20
továbbképzési pontot ér, de kötelező továbbképzés alól nem mentesít.
Budapest, 2014. május 26.
Építész Mester Egylet Mesteriskola
Tanulmányi Bizottság
—————————————————————————————————————————————–
A Mesteriskola
Az Építész Mester Egylet Mesteriskolája (1957-1992-ig a Magyar Építőművészek Szövetségének
Mesteriskolája), évtizedek óta posztgraduális képzést folytat diplomás építészek részére. E
posztgraduális képzés 1953-ban merült fel a mesterség akkori legjobb gyakorlói részéről. A
foglalkozások helye az akkori budapesti MÉSZ Székház volt. A hely ma is ugyanaz, a mai neve
Magyar Építészek Háza. Az iskola felvételi rendje, időtartama hasonlatos volt a mai gyakorlathoz. A
képzés két évfolyamos (4 szemeszter).
Így indult a Mesteriskola I. ciklusa 1953-1955 között id. Janáky István vezetésével, nyolc idősebb
építésszel, köztük Weichinger Károllyal, Rimanóczy Gyulával, Nyíri Istvánnal és 21 fiatallal, majd
1955-1960. között Szendrői Jenő és Granasztói Pál irányításával.
1960-ban (III. ciklus) a folyamat megszakadt, az akkori hatalom leállította. Tíz év kellett ahhoz, hogy
az iskola újraindulhasson, Szendrői Jenő vezetésével és az időszakonként változó összetételű
tanulmányi bizottság közreműködésével.
A szelleme nem változott meg, a gondolati szabadság otthona maradt, az élő magyar kultúra számos
képviselője fordult meg ebben a körben. A munkába az Iskola behívott neves építészeket,
társművészetek alkotóit, magyar és külföldi szereplőit. Vállalt feladatát, a szűkebb szakma és tágabb,
kapcsolódó területeinek kérdéseit tárgyaló előadások, konferenciák, műterem látogatások, épületlátogatások
szervezésével, zártkörű tervpályázatok bonyolításával, valamint helyi tapasztalatok
megszerzésére lehetőséget adó hazai és külföldi tanulmányutak vezetésével biztosítja.
A magyar építészet mai helyzetében az ÉME Mesteriskola egyik alapvető célkitűzése, hogy a fiatal
építészeknek lehetőséget adjon az egymással és az idősebb mesterekkel együtt végzett munka
hasznosságának megismerésére. Ez a képzési forma olyan európai hagyományokból táplálkozik,
mely igen hosszú múltra tekint vissza, talán ezért életképes ma is. E meggyőződésünket kívánja
megvalósítani a kétévenként megújuló hallgatói révén mindig friss, kicsi szakmai közösség, amit
Mesteriskolának hívunk.
Ma a XXII. ciklus áll a befejezés előtt.
1992. óta az Iskola a bejegyzett Építész Mester Egylet Mesteriskolája névvel folytatja tevékenységét,
biztosítva az Iskola munkájának folyamatosságát.
Az 1953. óta működő Mesteriskola megfogalmazta működésének célját, mely miként a múltban, úgy
a most kifejtendő és tárgyalandó feladatokban is benne rejtőzködik. Így szól: „célja a személyiség és a
szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának a
segítése (a két alapító – Janáky István és dr. Szendrői Jenő – megfogalmazása az induláskor).
Természetesen ez nemcsak általános emberi magatartásra vonatkozik, hanem e vonzáskörbe került
építészek, mesterek, hallgatók gondolkodására, szándékára is.
A ciklusokban meg kívánjuk őrizni az Iskola klub jellegét, mely egy állandó szabad kapcsolat fiatalok
és idősebbek, hallgatók és „befutottak” között, egy permanens dialógus a mai lét és a történeti múlt,
az improvizáció és kötöttség, a fiatalság és a megállapodottság között. E pólusok közötti ívet a mai
diplomásokkal együtt közel hat évtizede (586) mesteriskolás éltette és élteti.
MESTEREK: Arnóth Lajos, Arnóth Ádám, Csillag Katalin, Csontos Csaba († 2013), Czigány
Tamás, Dévényi Tamás, Dobai János, Getto Tamás, Golda János, Helmle Csaba, Kalmár László,
Kapitány József, Koris János, Lévai Tamás, Nagy Iván, Pelényi Margit, Pethő László, Roth János,
Szabó Levente, Tomay Tamás.
Budapest, 2014. május