MÉK tisztújító küldöttgyűlés – 2013. november 15


MÉK tisztújító küldöttgyűlés – 2013. november 15
Tisztelt Kolléga!
A Magyar Építész Kamara elnöksége 2013. szeptember 6-án hozott 28/2013. (09.06.) sz határozatával felállította a következő, 2013. november 15-én tartandó tisztújító küldöttgyűlés előkészítő jelölő bizottságát.
A Jelölő Bizottság tagjai: Bodonyi Csaba DLA, Kruppa Gábor, Mezei Gábor, Takács Attila
és Zábránszkyné Pap Klára, póttagja: Vizér Péter.
A Jelölő Bizottság megválasztotta elnökének Mezei Gábort és elnökhelyettesének Takács Attilát.
A MÉK Alapszabály előírásai szerint meghatározta a tisztségviselők jelölésének módját, és
felállította a jelölőlista összeállításának menetrendjét.
A JELÖLŐ LISTÁRA KERÜLÉS TÖRTÉNHET:
1. Kamarai tag által történő jelöléssel
Bármely kamarai tag által benyújtott, legalább 300 kamarai tag aláírásával ellátott jelöléssel.
2. Küldött által történő jelöléssel
Bármely területi kamarai küldött által benyújtott, legalább 20 küldött aláírásával ellátott jelöléssel.
3. Területi kamara elnöksége által történő jelölésével
A területi kamara elnökségének írásos javaslata.
4. A Jelölő Bizottság döntésével
Bármely jelölő bizottsági tag kezdeményezhet jelölést. A jelölőlistára való felkérésről a Jelölő
Bizottság szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Helyszínen jelölést nem lehet tenni.
A JELÖLŐ LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK MENETE
2013. szeptember 19. Jelölési felhívás kiküldése, közzététele (MÉK honlap, MÉK hírlevél, levél a területi kamráknak, és területi kamarák útján a küldötteknek, valamint a MÉK tisztségviselőinek és választott bizottsági tagjainak)
2013. október 11. 24,00 óra Jelölések beérkezésének határideje (A mellékletben szereplő adatlap lehetőség szerint max. 2 oldal terjedelemben+ elfogadó nyilatkozat) a MÉK titkárságára: urban.judit@mek.hu
A JELÖLÉS
Az alábbi tisztségre lehet jelölni:
– elnök
– alelnök (3 fő)
– elnökségi tagok (5 fő)
– felügyelő bizottság tagjai (5 fő)
– etikai bizottság tagjai (8 fő)
A Jelölő Bizottság tagjai is jelölhetők.
Csak az a személy kerülhet a jelölő listára, aki előzetesen a jelölést írásban elfogadta, és nyilatkozott a tisztség elfogadásáról, továbbá arról, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn, és nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.
A Jelölő Bizottság kéri a jelöléshez az elfogadó nyilatkozat csatolását.
A felhívást kapják:
Területi kamarák elnökei
Területi kamarák útján a területi kamarák küldöttei
Szakmai tagozatok elnökei
A Magyar Építész Kamara tisztségviselői
Hirdetmény útján valamennyi kamarai tag.
Budapest, 2013. szeptember 19.
Mezei Gábor
a Jelölő Bizottság elnöke
Mellékletek: http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41449&Itemid=1
– felhívás
– adatlap
– elfogadó nyilatkozat