Magyar Közlöny

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

1. § A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 6.  § (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Műemlékkel kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban – törvény vagy kormányrendelet szerinti igénybevétel esetén – a  (3)  bekezdés szerinti tanácsadó testületként a  központi építészeti-műszaki tervtanács jár el, amelynek véleményét az  építésügyi és építésfelügyeleti hatóság érdemben vizsgálja az  eljárása, döntése meghozatala során. A  műemlékkel kapcsolatos eljárásban a  központi építészeti-műszaki tervtanács tagja a Magyar Művészeti Akadémia által delegált tag is.”


A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

14. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A 2. § szerinti közérdekű célokra az alábbi esetekben lehetséges kisajátítás:) „c) a  2.  § d)  pontja szerinti célból, valamint terület- és településrendezés céljából, ha a  kérelemben megjelölt építmény, fejlesztési cél (a továbbiakban: cél) a területrendezési tervben, a helyi építési szabályzatban, a Kormány területrendezési szabályokat megállapító rendeletében vagy az  állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiadott térségi területfelhasználási engedélyben szerepel, a  cél megvalósítása az érintett ingatlanok tulajdonosai részéről (a beruházás jellege, anyagi terhei vagy a létesítmény megvalósítójának jogszabályi kijelölése miatt) nem várható el, továbbá a  cél rendeltetése, jellege miatt – a  környező építmények, ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítására vagy jellegére is figyelemmel – a célt az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna;”

15. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény a következő 49. §-sal egészül ki: „49.  § E törvénynek az  egyes törvények igazgatási, valamint gazdaságélénkítő célú módosításáról, továbbá egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló 2020. évi LXXXI. törvénnyel (a továbbiakban: 2020. évi LXXXI. törvény) megállapított 4. § (1) bekezdés c) pontját a 2020. évi LXXXI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kisajátítási eljárásokban is alkalmazni kell.”


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása


Az Áfa tv. 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 59. sorral egészül ki:

„59. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott rozsdaövezeti akcióterületen található földrészleten létesített többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező, a 86. § (1) bekezdés j) pont ja) vagy jb) alpontja alá tartozó lakás értékesítése”