HBM Építész Kamara – Ötletpályázat

2012.01.20. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara „KLUB” tér falfelületének kialakítására kiírt képzőművészeti ötletpályázathoz
Kiíró: Hajdú-Bihar megyei Építész Kamara 2012.
1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara (Debrecen, Wesselényi u. 6. sz. I. em.)
1.2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA, CÉLJA
A jelen pályázati eljárásban Kiíró a közeli jövőben átadásra kerülő kamarai székhely helyiségcsoportjának bejáratából nyíló „KLUB” tér belső reprezentatív falfelületének építészeti- grafikai kialakításának megtervezésével, annak megvalósítására kíván hasznosítható javaslatokat beszerezni.
A pályázat célja megtalálni a legjobb megoldást és ez alapján az adott felület kialakítását elvégezni.
1.3. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA:
a) A pályázat jellege: NYÍLT
b) A pályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c) A pályázat: TITKOS
d) A képzőművészeti ötletpályázat (továbbiakban ötletpályázat) lebonyolítása a:
– jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.
1.4. AZ ÖTLETPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázatban részt vehet minden természetes személy, aki a kiírás feltételeit magára nézve teljes körűen elfogadja. A pályázat benyújtása egyben a feltételek elfogadását jelenti.
A pályázaton a pályázó több pályaművel is részt vehet.
1.5. AZ ÖTLETPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
A Bíráló Bizottság
a) a pályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
c) kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
1.6. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Ötletpályázat meghirdetése, kiírás átvételének kezdete: 2012. január 20.
b) Helyszíni szemle időpontja: 2012. január 31., 10.00 óra
c) Pályaművek postára adásának határideje: 2012. febuár 29., 24.00 óra
d) Pályázat eredményének kihirdetése: 2012. március 09., 10.00 óra
e) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: nyilvános bemutatást követő 30 napon belül
1.7. AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
A pályázati dokumentáció a Hajdú – Bihar megyei Építész Kamara (Debrecen, Wesselényi u. 6. sz. I. em.) hivatali helyiségében, hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, az 1.6/a pontban megjelölt időponttól vehető át írásos formában személyesen, vagy elektronikusan letölthető az alábbi webhelyről:
http://www.hbmek.hu/index.php?page=joganyagok
http://www.hbmek.hu/index.php?page=hirek
1.8. A HELYSZÍNI SZEMLE
A kiíró 2012. január 31 – én, 10.00 órakor helyszíni szemlét tart.
Találkozás a tervezési terület Sarló utcai bejáratánál: Debrecen, Sarló u. 3. sz.
A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamarának címezve kizárólag postai csomagként nyújthatók be. A feladó helyére „Tervpályázat” szót kell írni.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2012. február 29., 24.00 óra
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a bíráló bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.
1.10.A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök: Pecsenye Béla – okl. építészmérnök Hbm-i Építész Kamara elnöke
Tagok:
Burai István – grafikus
China Tibor – okl. építészmérnök Hbm-i Építész Kamara elnökségi tag
Filippinyi Gábor – okl. építészmérnök Hbm-i Építész Kamara elnökségi tag
Kovács Péter DLA– okl. építészmérnök DE Műszaki Kar Építészmérnöki tanszék docense
Kováts Ákos – okl. építészmérnök DMJV Főépítésze
Kulcsár Attila DLA – okl. építészmérnök- Szabolcs-Szatmár Megyei Építész Kamara elnöke
1.11. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bíráló Bizottság az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza. A döntésről jegyzőkönyv készül.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a pályaműveket.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen kifogást emelni nem lehet.
1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A Bíráló Bizottság a legjobbnak ítélt nyertes pályaművet részesít díjazásban, melynek legnagyobb összege netto 75.000 Ft.
A nyertes pályaművön kívül két további pályamű részesülhet jutalomban egy db 15.000.- Ft-os, és egy db 10.000.- Ft-os könyvutalvány formájában. A megvalósuló pályamű szerzőjének neve az alkotáson feltüntetésre kerül.
A bíráló bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, továbbá csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
A díjazásban és jutalomban részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, a felhasználásra azonban a kiíró kötelezettséget nem vállal.
1.13. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE
A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2012. március 09–ig az ötletpályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül kifizeti.
A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről elektronikus formában értesíti.
A pályázat eredményhirdetése nyilvános, amiről a kiíró mindazokat értesíti, akik a kiírást személyesen vették át, akiknek a pályázat zárójelentését egyidejűleg elektronikusan megküldi. Akik a kiírást letöltötték, azok a zárójelentést a kamara honlapján tekinthetik meg.
Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján.
A kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban –bemutatja. Az ötletpályázat nyilvános bemutatásának és ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati dokumentációt kiváltókat, a díjazott pályázat szerzőit, a bíráló bizottság tagjait a kiíró értesíti.
A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak a bemutatást követően visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén (Debrecen, Sarló u. 3.) veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.
A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült és át nem vett pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti.
2. RÉSZLETES PROGRAM
2.1 ELŐZMÉNYEK
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara hosszú évek után, – melyeket bérleményben töltött el -, új saját tulajdonú helyiségcsoportba költözik, mely valóságban a Debrecen Sarló u. 3. sz. alatti sarki társasház földszintjén található.
Az irodai – adminisztratív funkción túlmenően az új székház közösségteremtési szándékkal kíván a tagok kötetlenebb szakmai érintkezési helyszínévé válni. ezért ennek színtereként egy külön cca 33 m2-es helyiség került kialakításra az épület sarki részén.
2.2. TERVEZÉSI FELADAT
A Kiíró a közeljövőben átadásra kerülő kamarai helyiségcsoport sarki, exponált helyen levő „KLUB” tér rendelkezésre álló falfelületére, egy önálló alkotásként létrejövő, az építészetet, az építészeti értékteremtést – az építészet időtlenségét harmonikusan illusztráló –ill. mindezekre asszociáló, utaló grafikai (plasztikai) elemet kíván megvalósítani. A létrejövő alkotásnak tartalmaznia kell a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara új logóját integrálva, vagy külön jelszerűen. Kiíró elfogadja azt a megoldást is, ha az alkotás önmagában logóként is értelmezhető.
Elbírálásnál szempont, hogy a logó sík felületen (levélpapír, boríték, weblap, etc.) grafikai elemként önállóan is esztétikus jel legyen.
A térben a bejárattal szemközt egy 2,34×2,72 m-es álló formátumú faltest található, mely egészben, vagy részben (a pályázó javaslata szerint) a feladat tárgyát képező alkotás alapfelülete.
A felületen az alábbi felirati elemeknek kell feltétlenül megjelennie:
„Hajdú – Bihar megyei Építész Kamara” „Alapítva: 1997” Az alkotó ezen kívül elhelyezheti a saját nevét, vagy szignóját a rendelkezésre álló felületen, de ennek helyét csak jelölni kell a pályázati anyagon a titkosságra vonatkozó elvek betartása érdekében.
2.3. RÁFORDÍTHATÓ KÖLTSÉG KERET
A Kiíró a kialakításhoz szükséges installációra brutto 200.000. Ft-ot kíván fordítani.
2.4. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI
KÖVETELMÉNYEK
– 2 db A3 méretű tabló, mely tartalmazzon:
o Látványtervet
o Ortogonális léptékhelyes falnézetet anyagjelöléssel
o Logo önálló síkbeli grafikai elemként való bemutatását,
o Műszaki leírás a tervlapokról le nem olvasható megoldásokról, rövid ismertetéssel a felhasznált műszaki megoldásokra, anyagokra, színekre vonatkozóan
– Modell szabadon választott előadásmóddal és anyaghasználattal – léptékhelyesen plasztika esetén (nem kötelező elem)
– BORÍTÉK (lezárva
benne: kitöltött ADATLAP a pályamű szerző(i)jének adataival (név, cím, telefonszám, és elektronikus elérhetőség)
benne: a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD)
benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése
Formai követelmények:
• A rajzi munkarészeket 294 x 420 mm-es merev hátlapra kasírozott tabló formában kell benyújtani
• A tervlapok, látványtervek grafikai kidolgozásmódja kötetlen.
• A pályaművet magyar nyelven kell benyújtani.
• Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.
• A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.
2.5. BÍRÁLATI SZEMPONTOK
• A rendelkezésre álló tér, és falfelület adottságainak figyelembevétele, a pályázati kiírásba foglaltakra adott válasz minősége,
• Emblematikus, karakteres, megjelenés,
• Kortárs, progresszív, ugyanakkor időtlenül értékálló, az építésztársadalom társadalmi szerepét illusztráló kialakítás,
• A pályamű kidolgozottságának, grafikájának minősége.
• A logó önálló jelként való esztétikai minősége
Mellékletek:
– alaprajz
– részmetszet
– falnézet
– belső fotó
Pecsenye Béla
A Kiíró és a Bíráló Bizottság nevében a
Bíráló Bizottság elnöke
 
2012.01.20. 2 2012.01.20. 3