Felügyelő Bizottsági jelentés – FB. 2/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi tevékenységről, az elnöki beszámolóról

FB. 2/2014.(IV.28.) számú jelentése a 2013. évi tevékenységről, az elnöki beszámolóról

Az elnökség 2013. évben munkáját folyamatosan ellátta. A havi elnökségi ülések mellett rendkívüli ülést nem kellett összehívni.
Az elnökség kamaránk működtetését, gazdálkodását az Alapszabály, az éves költségvetési tervben foglaltak betartásával végezte. Ezzel kapcsolatos további információkat a költségvetési, továbbá az FB munkájáról szóló jelentések tartalmaznak. Az elnökség éves munkájában kiemelt figyelem irányult az alapszabály módosításával kapcsolatos feladatokra. Ez folyamatos munkát, egyeztetést követelt az elnökség és a felügyelő bizottság részéről is.
A kamara képviseletéből adódó elnökségi feladatok:
A területi kamara képviseletéről alapszabályunk 30.§-a rendelkezik (ellenőrzése, a képviselet feltételeinek biztosítása elnökségi feladat). A jelenlétekről, illetve az igazolt távolmaradásról a titkárság folyamatosan nyilvántartást vezetett. Az országos tisztújításnál, ezek figyelembe vételével végezte munkáját az Elnökség, illetve a Jelölő Bizottság.
Ez évben a hiányzások nagy része már igazolt volt, és pótküldöttek behívása is lehetővé vált.
A kiküldetés rendszerének szabályozásával – mi számít a kamara hivatalos képviseletének -, az utazási költség elszámolásának feltételeinek rögzítésével jelentős megtakarítást lehetett elérni. Az országos tisztújító küldöttgyűlésre a küldöttek közösen egy kisbusszal utaztak. Megoldódott az is, hogy a küldöttgyűlésen valamennyi küldött egységes kamarai álláspontot képviseljen. Ehhez az előzetes egyeztetés lehetőségét megteremtette az elnökség.
A kamara szolgáltatási kötelezettségéből adódó elnökségi feladatok:
Az Alapszabály 10.§- a értelmében Kamaránk fontos szolgáltatási feladata, hogy tájékoztassa tagjait határozatairól és munkájáról. Az év folyamán a tagság ez irányú tájékoztatása az elnökségi határozatok honlapon történő megjelenésével biztosított volt.
A kamarai biztos foglalkoztatásától ez évben (is) az Elnökség eltekintett. A kamarai biztosi hálózat létrehozásáról a MÉK Alapszabály VII. fejezete rendelkezik. Ezért a pénzügyi lehetőségek függvényében a jövőben ezt meg kell oldani.
Az elnökség szakmai tevékenysége:
Az Elnökség ez irányú tevékenységét is hatékonynak ítéli meg Bizottságunk, mivel a folyamatos időszerű munkák, feladatok mellett maradt elég energiája kiállítások, továbbképzések szervezésére a saját tulajdonú irodában, továbbá a megnyert HURO európai uniós finanszírozású pályázat megvalósításával kapcsolatos szakmai (konferenciákon előadások, kiállítások, stb.), adminisztratív, kapcsolattartó stb. tevékenységre. A konferenciák szakmai programjai térítésmentesen elérhetők voltak tagjaink számára, ez idő alatt akár 8 MÉK pontot is lehetett szerezni.
A költségvetési forrásokkal való elnökségi gazdálkodás:
Ez évben a költségvetés egyensúlyának biztosítása fontos feladat, követelmény volt. Ezt alapvetően a HURO pályázaton nyert összeg jelentős hányadának felhasználása indokolta, valamint a jelentős mennyiségű be nem fizetett tagdíj is. Ez részben a tartalékalap csökkentésével volt megoldható. A költségvetési egyensúly biztosítása összességében az egyes befejező munkák (klimatizálás, a klubhelyiség falfelület kialakítása, a klubhelyiség berendezése,) elhalasztásával, továbbá a választott tisztségviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj-kifizetésének elhalasztásával, majd a tiszteletdíj egy részéről való későbbi lemondással volt lehetséges.
A tartalékalap mértékének biztosítása 2013. dec. 31-re megtörtént, mint azt a költségvetési beszámoló is tartalmazza.
Összességében a FB az elnöki beszámoló elfogadását javasolja a küldöttgyűlésnek.
A fenti jelentést a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara Felügyelő Bizottsága a 2014.04.28-án megtartott ülésén az elnöki beszámolót megtárgyalta és egyhangúan jóváhagyta.

Debrecen, 2014. április 28.

Magi Tibor
a Felügyelő Bizottság elnöke