Felhívás – Tisztújítás 2020.


Tisztelt Kolléga!

A kamarai törvény értelmében négyévente esedékes a Kamara tisztújítása. A Hajdú- Bihar Megyei Építész Kamara 2020. január 23. napján tartott, helyi küldötteket választó Taggyűlésén 4 éves időtartamra 32 helyi küldöttet és 2 pótküldöttet választott, most a Tisztségviselők megválasztása esedékes.

A HBM ÉK Alapszabálya szerint a területi kamara taggyűlése által választott tisztségviselők, küldöttek és bizottsági tagok (tisztségek) az alábbiak:

 • Elnök,
 • Alelnök,
 • Elnökségi tagok (3 fő) és póttagjai (2 fő),
 • Felügyelő Bizottság tagjai (3 fő) és póttagjai (2 fő),
 • Etikai – Fegyelmi Bizottsági tagjai (5 fő) és póttagjai 2 fő),
 • Választási Jelölőbizottság tagjai (3 fő) és póttagjai (2 fő),
 • a területi küldöttek és pótküldöttek (MÉK küldöttgyűlés tagjai, a MÉK
  Alapszabályában meghatározott számban)

A választott tisztségviselők, a bizottsági tagok megbízatásának időtartama 4 év, amely azonos tisztségre történő ismételt megválasztásukkal meghosszabbítható. Az Elnök, a Felügyelő Bizottság és az Etikai – Fegyelmi Bizottság elnökei legfeljebb két alkalommal választhatók újra.
A hivatalban lévő Elnökség felkérte a választás előkészítéséért felelős Választási Jelölőbizottságot, amely feladatának eleget téve megkezdte előkészítő munkáját.

A Választási Jelölőbizottság megkereste a 2020. január 23-án megtartott helyi küldöttválasztáson jelöltnek jelentkező kollégákat – tekintettel arra, hogy jelöltség vállalásával kifejezték a Kamara munkáját segítő szándékukat – vállalnak-e tisztségviselőként feladatot, ha igen milyen tisztség betöltésére vállalkoznak. Ezen kollégáink névsora azon adatokkal kiegészítve, hogy milyen minőségben kívánják segíteni a Kamara munkáját jelen levelünk 1. sz. mellékletét képezi.

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy tehet javaslatot azon további tagtársunkra, aki a fenti névsorban nem szerepel, ugyanakkor szívesen vállalna felelős tisztséget a Kamarában. Ahhoz, hogy a jelölés érvényes legyen, – amennyiben az adott személlyel szemben nincs kizáró ok – javaslattevő csatolja a jelölt szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelölést elfogadta. Csak az a jelölt kerülhet a jelölő listára, aki a jelölést előzetesen elfogadta és nyilatkozott arról, hogy vele szemben kizáró ok nincs és nem áll büntetőeljárás vagy büntető ügyben hozott ítélet, illetve foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Egy személy több tisztségre is javasolható, figyelemmel különösen az alábbi korlátozásokra:

 • a kamarai tag tisztségviselőként, egyidejűleg, a területi kamara és a MÉK ügyintéző szerveiben, a küldötti tisztségen kívül, összesen legfeljebb két tisztséget tölthet be,
 • az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói, illetve a munkakörükben egymás alá- vagy fölérendeltjei,
 • nem lehet a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő.

A nyilatkozat mintáját mellékeljük (2. sz. melléklet). Csatoljuk továbbá a választható tagok névsorát (3. sz. melléklet)

Kérem, hogy 2020. április 03. napjáig juttassa el a tisztségviselők személyére vonatkozó javaslatát, az eredeti iratokat postai úton, vagy szkennelve kamaránk email címére (hbmepkam@net-portal.hu) eljuttatva.

A Jelölőbizottság a beérkezett nyilatkozatokat a jelölhetőség szempontjából értékeli, és saját javaslatát megteszi. A teljes jelölési fázis lezártáig minden aktív kamarai tag jelölhet, és minden aktív kamarai tag jelölhető akár több tisztségre is, amennyiben személyükkel szemben nincs kizáró ok, és az esetleges javaslattevő csatolja a jelölt előzetes nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelölést elfogadta.

A Választási Jelölőbizottság a megkapott anyagot a jelölhetőség szempontjából értékeli. Terveink szerint 2020. április 07. napján végleges, nyilatkozatokkal ellátott jelölőlista jön létre, mely a tisztújítás meghívójának mellékleteként megküldésre kerül.

Tájékoztatjuk, hogy az Alapszabályunk 28.2 pontja értelmében a választott tisztség egyúttal országos küldötti kötelezettséget is jelent, – valamint, a 14.5 l) pontja alapján a Tisztújító Taggyűlésen a jelölőlista már nem változtatható meg, új, helyszíni jelölés ott nem történhet.

2020. március 20.

                Üdvözlettel,

                       a Választási Jelölőbizottság nevében: Törös Attila a VJB Elnöke

                                                                                                                


                                                                                                      

Mellékletek: