„Év háza 2013”

Határidő: 2013.06.18.
„AZ ÉV HÁZA 2013”
Az „Év háza” pályázat Kuratóriuma (továbbiakban: Kiíró), a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával 2013. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet megépült lakóépületek építész tervezői részére, valamint e Pályázat segítségével keresi a Visegrádi Négyek Családi házai utazó kiállítás magyar résztvevőit az alábbiak szerint:
1. Az „Év háza 2013” díj célja
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti maga-tartást. Emellett a Pályázat a Visegrádi Négyek Családi Házai kiállítás-sorozathoz való csatlakozásával a kiválasztott épületeknek és tervezőiknek lehetőségük nyílik nemzetközi porondon is megmérettetni magukat. A 2013-ben immár hetedik alkalommal meghirdetett V4-ek Családi Házai kiállítás célja minden évben górcső alá venni a négy ország családi ház építészetét, melynek magyar szereplőit elsősorban az „Év háza” díjra beérkezett pá-lyázatokból választja ki a Bíráló Bizottság.
A Kiíró a kilencvenes évek elején megalapított, egy évtizeden keresztül változatlan formá-ban, több kategóriában kiírt népszerű Díj újraértelmezését vállalta, ezzel az építészeti te-vékenység legszélesebb spektrumának, a családi ház és a többlakásos lakóépületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése kíván lenni. Az alapítói szándékokat foly-tatva, a Díjat felkaroló és jogait átvevő magánszemélyek és a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) kezdeményezésére kelt ismét életre a szakmai és civil építészeti szándékokat integrálni képes elismerés. 2010-ben a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Építész Kamara (MÉK) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), ezzel az Építész Szerve-zetek Testülete (ÉSZT) legjelentősebb, építészeket tömörítő szövetségei egységesen áll-tak a Díj mögé. 2013-ban az „Év háza” pályázat és díj mellé állt a Magyar Művészeti Aka-démia.
2. A részvétel feltételei
2.1. Pályázni lehet bármely Magyarországon megvalósult maximum 4 lakásos lakóépü-lettel, lakóépület bővítéssel, felújítással vagy nyaralóépülettel.
2.2. A pályázaton történő részvételhez az építtető hozzájárulása szükséges. (3. sz. mel-léklet).
2.3. Az „Év háza 2013” pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (épí-tész tervező(k)) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját ne-vével/nevükkel jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelke-zett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).
Az 1. sz. mellékleten kérjük az erre kijelölt sorban azon tervezők neveinek felsorolását, akik nevét a Díj elnyerése esetén, mint a nyertes épület tervezőit kérik felsorolni.
2.4. A pályázó nyilatkozik, (2. sz. melléklet) hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.
2.5. Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához (2. sz. melléklet).
3. Kizáró okok
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság meghirdetett bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt.
Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági tár-saságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tiszt-ségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.
4. Az „Év háza 2013” Bíráló Bizottsága
Elnök:
Dévényi Sándor a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Társelnökök
Sáros László a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke,
Noll Tamás a Magyar Építész Kamara elnöke,
Szoják Balázs az „Év háza” díj kurátora,
Tagok
A 2013-ban Ybl Miklós-díjjal kitüntetett építészek: dr. Bachmann Bálint DLA, dr. Ferencz Marcel DLA, Kravár Ágnes, Molnár Csaba DLA, Sisa Béla
A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.
5. A pályázati díjak, elismerések
5.1. Az „Év háza 2013” fődíjának összege 500.000 Ft.
5.2. A Kiíró a Fődíj mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.
5.3. A Díjat az építész kapja. Az elismerésben részesültek a Magyar Építész Kamara által meghatározott kreditpontot kapnak. Az elismert épületek automatikusan a Magyar Épí-tőművészek Szövetsége által szervezett Visegrádi Négyek Családi házai 2013. évi vándorkiállítás magyar képviselőivé válnak.
5.4. A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett anyagok alapján a díjak és elismerések megosztásának, és díjazásának módosítására.
5.5. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság nem őrzi meg.
5.6. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.
6. A Pályázati anyag összeállítása
A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok és engedély-másolat benyújtása.
6.1. A pályázati anyag
A pályázati anyagot elektronikus adathordozón (CD/DVD) vagy e-mailben kell benyújtani.
6.1.1. A pályázati anyag követelményei
Az építési engedélyezési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek (terv-lapok pdf formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba ren-dezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.
Helyszínrajz
Alaprajzok
2 db metszet
Összes homlokzat
Műszaki leírás
50 m2 hasznos alapterület felett
o energetikai számítás, vagy
o 2012. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány
valamint
min. 10 db színes fénykép (min 300 dpi)
6.2. Nyilatkozatok, engedélyek
Jelentkezési adatlap (1. sz. melléklet)
Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat (2. sz. melléklet)
Építtetői nyilatkozat (3. sz. melléklet)
Használatbavételi engedély, ennek hiányában csatolni kell a pályázó építész nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az épület az építészeti tervek alapján valósult meg. (A használatbavételi engedély jogerőssége nem feltétel.)
A nyilatkozatokat kitöltve, aláírva, digitális formában kell a pályázati anyaghoz csatolni (CD/DVD vagy e-mailben elküldeni).
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
A pályázati anyagnál kérjük megadni „Év háza 2013”.
7. A Pályázat benyújtása
• A pályázat benyújtható személyesen, postai úton, tértivevénnyel ellátva vagy e-mailben.
• A pályázati anyagok postára adási határideje: 2013. június 18.
• A pályázati anyagok személyes leadása, vagy e-mailben történő elküldése: 2013. június 20. 16: 00 óra
• A pályázat beadásának helye: Build-Communication Kft. – 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a. címre vagy info@buildmarketing.hu e-mail címre.
A beadási, illetve postára adási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el.
8. Határidők, dátumok
A pályaművek beadása: 2013. június 20. 16:00 óra
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2013. október 7. az Építészet Világnapján
9. Az „Év háza 2013” értékelésének folyamata és eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy az általa kiválasztott házakat élőben megtekintse, ezért is szükséges az Építtető beleegyező nyilatkozata (3. sz. melléklet).
Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség időpontja: 2013. október 7.
Az „Év háza 2013” pályázat díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül először nyilvánosságra.
Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a www.evhaza.hu weboldalon lesz elérhető.
10. A pályázati díjak átvétele
Amennyiben egy pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 1 sz. melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos vi-szonyaikat maguk kötelesek rendezni.
Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (1. sz. melléklet) megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az általa megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.
11. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A pályázat benyújtásával a pályázó automatikusan hozzájárul, hogy a beadott pályaművekről készült fényképeket díjazástól függetlenül az Év háza pályázat és annak támogatói az építész (valamint kérés esetén a fotós) nevének feltüntetésével referenciaként hasz-nálhassák.
A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempont-ból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.
A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti fel-használás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.
A pályázáshoz sok sikert kíván az „Év háza 2013” Bíráló Bizottsága.
Részletes pályázati kiírás
Pályázati űrlapok
További információ
Build-Communication Kft.
Tel: (23) 611-028 Fax: (23) 611-029
Email: info@buildmarketing.hu
www.buildrendezvenyek.hu
Forrás: http://www.buildrendezvenyek.hu/